Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden STNL | juni 2023

Algemene voorwaarden uitgegeven door Stichting Trouwbranche Nederland, belangenorganisatie voor
trouwbrancheleveranciers in Nederland, gevestigd te (2675 KG) Honselersdijk aan de Middel Broekweg 67, ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 80335691. Deze algemene voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door organisaties
die zijn aangesloten bij Stichting Trouwbranche Nederland.

© Stichting Trouwbranche Nederland

1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aangeslotene de bij Stichting Trouwbranche Nederland aangesloten (rechts)persoon die deze algemene
voorwaarden gebruikt;

Afnemer iedere (rechts)persoon die met Aangeslotene een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie
Aangeslotene een offerte aanbiedt of tot wie Aangeslotene in enige rechtsbetrekking staat of jegens
wie Aangeslotene enige (rechts)handeling verricht;

Overeenkomst iedere schriftelijke overeenkomst die tussen Aangeslotene en Afnemer tot stand komt, elke wijziging
daarvan en aanvulling daarop;

Partijen Aangeslotene en Afnemer tezamen;

Prijs de vergoeding die Afnemer op grond van de Overeenkomst aan Aangeslotene is verschuldigd;

Reserveringsfee de vergoeding als bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden;

Trouwdatum de datum waarop Afnemer trouwt of beoogt te trouwen;

Werkzaamheden de op grond van de Overeenkomst door Aangeslotene aan Afnemer verschuldigde prestatie(s) (zoals
het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten).

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op -en maken integraal en onverbrekelijk onderdeel uit van- alle
aanbiedingen en offertes van Aangeslotene, alle Overeenkomsten met en opdrachten aan Aangeslotene, op alle nadere
Overeenkomsten die uit de Overeenkomst voortvloeien, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen en
rechtshandelingen tussen Aangeslotene en Afnemer.

1.3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst gelden slechts indien deze
schriftelijk zijn vastgelegd, en gelden (behoudens in het geval van eenzijdige wijziging van deze algemene voorwaarden)
voorts slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2. Aanbiedingen

2.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn aanbiedingen van Aangeslotene 14 dagen geldig.

2.2. Aangeslotene wordt enkel gebonden door schriftelijke aanbiedingen. Mondelinge aanbiedingen behelzen enkel een
uitnodiging om in onderhandeling te treden.

3. Uitvoering van de Werkzaamheden

3.1. Aangeslotene voert de Werkzaamheden naar beste kunnen uit.

3.2. Behoudens indien Partijen schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeenkomen, zijn alle verplichtingen van Aangeslotene
uit hoofde van de Overeenkomst inspanningsverplichtingen (geen resultaatsverbintenissen), zijn de opgegeven
levertijden of uitvoeringsperioden indicatief en is al hetgeen overeengekomen exclusief meerwerk.

3.3. Indien Aangeslotene een dienst levert, is Aangeslotene bij de uitvoering van de Werkzaamheden geheel zelfstandig en
vrij om de wijze waarop de Werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht in te delen. Wel is Aangeslotene daarbij
gehouden tijdig door Afnemer verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent het resultaat van de Werkzaamheden in
acht te nemen.

3.4. Als Aangeslotene de Werkzaamheden in overleg met Afnemer niet verricht op zijn vestigings- dan wel woonadres, is
Afnemer gehouden ervoor te zorgen dat Aangeslotene de Werkzaamheden op de overeengekomen plaats ongestoord
en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat Aangeslotene bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking heeft over de benodigde voorzieningen, zoals:

3.4.1. gas, water, elektriciteit en internet;

3.4.2. verwarming;

3.4.3. een afgesloten ruimte waarin door Aangeslotene waardevolle spullen veilig kunnen worden
opgeborgen;

3.4.4. voldoende en dichtbij gelegen parkeergelegenheid;

3.4.5. indien Aangeslotene een gehele dag aanwezig dient te zijn: voldoende gezond eten en drinken;

3.5. Meerwerk wordt in overleg met Afnemer verricht. De kosten van het meerwerk worden berekend op basis van de
prijsbepalende factoren en de door Aangeslotene gehanteerde prijsbepalingsmethodiek van het moment dat het
meerwerk wordt verricht. De kosten van eventueel meerwerk kunnen ook na de verrichting daarvan worden vastgesteld
en aan Afnemer gecommuniceerd en (door)berekend. In de volgende gevallen is in ieder geval sprake van meerwerk:

3.5.1. als er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties van de te verrichten Werkzaamheden
(wijziging van het ontwerp of de specificaties is slechts mogelijk met instemming van Aangeslotene);

3.5.2. als de door Afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

3.5.3. als de geschatte hoeveelheden afwijken;

3.5.4. als er sprake is van andere toevoegingen aan of veranderingen van de te verrichten Werkzaamheden.
Afnemer is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Aangeslotene te voldoen.

3.6. Aangeslotene is gerechtigd in overleg met en al dan niet in naam van Afnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden
derden in te schakelen. De kosten van deze ingeschakelde derden komen voor rekening van Afnemer.

4. Reserveringsfee & wijzigen Trouwdatum

4.1. Indien Aangeslotene op de Trouwdatum een dienst verricht, dan wel een (gedeelte) van de dag van de Trouwdatum
aanwezig dient te zijn en/of op die dag goederen ter beschikking dient te stellen, zal Aangeslotene de betreffende datum
ten behoeve van Afnemer (gedeeltelijk) reserveren.

4.2. Afnemer kan na het tot stand komen van de Overeenkomst de Trouwdatum slechts na overleg met en met goedkeuring
van Aangeslotene wijzigen. Bij wijziging van de Trouwdatum zal Aangeslotene de nieuwe (gewijzigde) Trouwdatum ten
behoeve van Afnemer (gedeeltelijk) reserveren.

4.3. Afnemer is bij reservering van de Trouwdatum en bij iedere reservering van een gewijzigde Trouwdatum een
Reserveringsfee verschuldigd (ook indien de Trouwdatum op grond van overmacht moet worden gewijzigd). Deze
Reserveringsfee strekt tot vergoeding van de door Aangeslotene in verband met de reservering van de (gewijzigde)
Trouwdatum verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en (bij wijziging van de Trouwdatum) gederfde inkomsten.

4.4. De Reserveringsfee bedraagt 50% van de Prijs.

4.5. Afnemer is gehouden de Reserveringsfee te voldoen binnen 7 dagen nadat Aangeslotene heeft bevestigd dat de
(gewijzigde) Trouwdatum ten behoeve van Afnemer is gereserveerd én Afnemer ter zake de factuur heeft ontvangen.
Voldoet Afnemer de Reserveringsfee niet binnen deze termijn, dan vervalt de reservering van de (gewijzigde)
Trouwdatum. Vermeldt de factuur inzake de Reserveringsfee een andere betalingstermijn, dan geldt voor het bepaalde
in dit artikel de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn.

4.6. De Reserveringsfee voor de eerste door Aangeslotene ten behoeve van Afnemer gereserveerde Trouwdatum is -
onvermeld- onderdeel van de aanbetaling (dan wel, als geen aanbetaling is verschuldigd, de eerste factuur) inzake de
Overeenkomst. Inzake de Reserveringsfee voor de eerste gereserveerde Trouwdatum zal Afnemer derhalve geen aparte
factuur ontvangen. De Reserveringsfee voor de eerste gereserveerde Trouwdatum wordt geacht binnen de in artikel 4.5 genoemde termijn door Afnemer te zijn voldaan, indien Afnemer de factuur van de aanbetaling (dan wel de eerste factuur)
inzake de Overeenkomst binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur voldoet.

4.7. Bij wijziging van de Trouwdatum heeft Aangeslotene recht op aanvullende schadevergoeding (bovenop de
Reserveringsfee), indien de daadwerkelijke kosten en schade die voortvloeien uit of verband houden met de wijziging van
de Trouwdatum (waaronder gederfde winst) tezamen meer bedragen dan de Reserveringsfee. Afnemer dient het
meerdere aan schade en kosten alsdan aan Aangeslotene te vergoeden.

4.8. De Reserveringsfee (daaronder begrepen de aanbetaling dan wel de eerste factuur inzake de Overeenkomst, beide tot
een hoogte van 50% van de Prijs) wordt na betaling een separate en volledig tussen Partijen uitgevoerde overeenkomst
geacht te zijn.

4.9. Behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 6:230o BW (zie ook artikel 8.7), is het niet mogelijk de Overeenkomst, voor
zover het betreft de Reserveringsfee(s) (daaronder begrepen de aanbetaling c.q. eerste factuur inzake de Overeenkomst
tot een hoogte van 50% van de Prijs, zie artikel 4.6), op te zeggen, te ontbinden of op grond van dwaling te vernietigen.
Wijziging van de Trouwdatum dan wel opzegging, ontbinding of vernietiging op grond van dwaling van de Overeenkomst
geeft (dus) geen recht op terugbetaling van reeds voldane Reserveringsfee(s) (daaronder begrepen de aanbetaling dan
wel de eerste factuur inzake de Overeenkomst, beide tot een hoogte van 50% van de Prijs), behoudens in gevallen als
bedoeld in artikel 6:230o BW.

5. Prijs en betaling

5.1. De Prijs is in euro’s en behoudens anders aangegeven exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van
overheidswege. Is Afnemer een consument, dan is de prijs in afwijking van het voorgaande inclusief omzetbelasting.

5.2. De Prijs is exclusief eventuele reis-, parkeer-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten, eventuele kosten
verband houdende met douaneformaliteiten, kosten verband houdende met meerwerk, kosten van door Aangeslotene bij
de verrichting van de Werkzaamheden ingeschakelde derden.

5.3. Indien Partijen een variabele Prijs overeenkomen, zal Aangeslotene in de Overeenkomst zo nauwkeurig mogelijk
aangeven van welke factoren de hoogte van de Prijs afhankelijk is.

5.4. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst is Afnemer een aanbetaling van 50% van de Prijs verschuldigd aan
Aangeslotene.

5.5. Aangeslotene is gerechtigd het restant van de Prijs in delen te factureren.

5.6. Aangeslotene mag de inflatie (bepaald op basis van de stijging van de door het CBS berekende consumentenprijsindex
in Nederland) dan wel de stijging van kostprijsbepalende factoren -indien deze meer bedraagt dan de inflatie- opgetreden
na het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer doorberekenen, doch niet eerder dan na drie maanden na het sluiten
van de Overeenkomst. Afnemer is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van Aangeslotene te voldoen.

5.7. Behoudens indien anders op de factuur aangegeven of tussen Partijen anders overeengekomen, dienen facturen binnen
7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5.8. Voldoet Afnemer een factuur van Aangeslotene niet binnen de daarvoor geldende betalingstermijn, dan is Afnemer vanaf
de vervaldatum van die factuur zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim en wettelijke rente verschuldigd.

5.9. Behoudens anders overeengekomen, dient Afnemer facturen van door Aangeslotene bij de uitvoering van de
Werkzaamheden ingeschakelde derden rechtstreeks aan deze derden te voldoen.

5.10. Niet in de Prijs inbegrepen kosten worden achteraf aan Afnemer doorberekend. Slechts betreffende niet in de Prijs
inbegrepen kosten die, al dan niet tezamen met andere, voorzienbare en samenhangende kosten, een bedrag van € 350,-
te boven gaan, is Aangeslotene gehouden voorafgaand aan het maken van die kosten te overleggen met Afnemer.

5.11. Voor reiskilometers zal € 0,75 per kilometer aan Afnemer in rekening worden gebracht.

5.12. Indien Aangeslotene op verzoek van Afnemer werkzaamheden verricht die niet tot de (overeengekomen)
Werkzaamheden behoren, zal Afnemer behoudens andersluidende afspraken voor die werkzaamheden een uurtarief van
€ 50,- excl. btw in rekening worden gebracht.

5.13. Alles wat Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Aangeslotene is of zal zijn verschuldigd, is onmiddellijk opeisbaar
als:

5.13.1. een betalingstermijn is overschreden;

5.13.2. een van de in artikel 8.3 opgesomde gevallen zich voordoet, met dien verstande dat voor ‘wederpartij’
‘Afnemer’ dient te worden gelezen.

5.14. Aangeslotene blijft volledig eigenaar van alle aan Afnemer geleverde goederen en ieder resultaat van door Aangeslotene
verrichte diensten, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Aangeslotene.
Onder de betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Aangeslotene is tevens begrepen al hetgeen Afnemer in verband
met het eventueel tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen aan Aangeslotene verschuldigd is. Dit beding
heeft goederenrechtelijke werking.

5.15. Afnemer is niet gerechtigd eventuele vorderingen op Aangeslotene te verrekenen met hetgeen Afnemer uit hoofde van
de Overeenkomst of de niet-nakoming daarvan aan Aangeslotene is verschuldigd.

5.16. Aangeslotene heeft ten behoeve van alle vorderingen op Afnemer een pandrecht en een retentierecht op alle zaken die
Aangeslotene van Afnemer uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen.

6. Informatieverstrekking

6.1. Afnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de Werkzaamheden relevant is of door Aangeslotene wordt
verzocht tijdig ter beschikking aan Aangeslotene.

6.2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie.

6.3. Afnemer vrijwaart Aangeslotene voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het niet voldoen aan het in dit artikel
bepaalde, daaronder in ieder geval begrepen de kosten en schade die het gevolg zijn van door niet, niet tijdige of onjuiste
informatieverstrekking veroorzaakte vertragingen in de verrichting van de Werkzaamheden.

7. Opschorting

7.1. Aangeslotene is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de
Overeenkomst op te schorten, indien en voor de duur dat Afnemer zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen of
informatieverplichtingen) jegens Aangeslotene geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Onder de betalingsverplichtingen van
Afnemer jegens Aangeslotene wordt tevens begrepen al hetgeen Afnemer in verband met het tekortschieten in de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen verschuldigd is aan Aangeslotene.

7.2. Ook als opschorting ertoe zal leiden dat Aangeslotene zijn Werkzaamheden niet verricht op de Trouwdatum, is
Aangeslotene tot opschorting gerechtigd, behoudens voor zover de tekortkoming van Afnemer zulks niet rechtvaardigt.

7.3. Opschorting door Aangeslotene bevrijdt Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

7.4. Indien Aangeslotene de nakoming van zijn verplichtingen niet langer opschort, zullen Partijen in overleg treden over de
verdere uitvoering van de Overeenkomst en Werkzaamheden. Als het voor Aangeslotene alsdan redelijkerwijs niet meer
mogelijk is om de Werkzaamheden voorafgaand aan of op de overeengekomen (Trouw)datum te verrichten, kan zulks
niet aan Aangeslotene worden toegerekend en raakt Aangeslotene niet schadeplichtig jegens Afnemer.

8. Beëindiging en annulering

8.1. Aangeslotene is op grond van de beëindiging van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade
of kosten jegens Afnemer.

8.2. Beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, resulteert nimmer in een verplichting voor Aangeslotene om
door Afnemer betaalde Reserveringsfee(s) terug te betalen (daaronder begrepen de aanbetaling dan wel de eerste factuur
inzake de Overeenkomst, beide tot een hoogte van 50% van de Prijs), behoudens in het geval van ontbinding op grond
van artikel 6:230o BW (zie artikel 8.6).

8.3. Partijen kunnen alle Overeenkomsten met onmiddellijke ingang, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden in de volgende gevallen:

8.3.1. de wederpartij overlijdt dan wel zijn bedrijfsvoering staakt;

8.3.2. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt
verklaard;

8.3.3. de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of
onder curatele wordt gesteld;

8.3.4. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij (voorlopige) surseance van
betaling wordt verleend;

8.3.5. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of
onroerende zaken van de wederpartij.

8.4. Afnemer kan de Overeenkomst schriftelijk annuleren. Bij annulering van de Overeenkomst is Afnemer een redelijke
vergoeding voor het door Aangeslotene geleden verlies en de gederfde winst verschuldigd. Onder het geleden verlies
vallen ten minste de door Aangeslotene tot de annulering door Afnemer gewerkte uren en daadwerkelijk gemaakte kosten.

8.5. Tenzij de aard van de Overeenkomst zich hier tegen verzet, dienen de volgende annuleringsvergoedingen in ieder geval
geacht te worden redelijke vergoedingen te zijn voor het in artikel 8.4 bedoelde geleden verlies en de gederfde winst van
Aangeslotene:

8.5.1. bij annulering tot en met 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst: 50% van de Prijs;

8.5.2. bij annulering tot 6 maanden voor de overeengekomen (Trouw)datum: 50% van de Prijs;

8.5.3. bij annulering tot 2 maanden voor de overeengekomen (Trouw)datum: 75% van de Prijs;

8.5.4. bij annulering tot en met de dag voorafgaande aan de overeengekomen (Trouw)datum: 85% van de Prijs;

8.5.5. bij annulering op de overeengekomen (Trouw)datum: 100% van de Prijs.
Met de ‘overeengekomen datum’ wordt, indien van toepassing, bedoeld de in de Overeenkomst opgenomen datum
waarop Aangeslotene de Werkzaamheden dient te hebben verricht. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het
recht van Aangeslotene aanspraak te maken op aanvullende schadevergoeding indien het geleden verlies en de gederfde
winst meer bedraagt dan voormelde percentages van de Prijs, en onverminderd de overige aan Aangeslotene krachtens
de wet of de Overeenkomst toekomende rechten en bevoegdheden.

8.6. Afnemer heeft het hiervoor bedoelde annuleringsrecht niet, indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft als
bedoeld in artikel 6:230p BW.

8.7. Is Afnemer een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft Afnemer op
grond van artikel 6:230o BW het recht de Overeenkomst, indien het een overeenkomst op afstand of een overeenkomst
buiten de verkoopruimte betreft, binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten dan wel de bestelde
zaken zijn ontvangen (zie artikel 6:230o lid 1) zonder opgave van redenen te ontbinden, behalve indien het een
overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 6:230p BW (zoals maatwerk). Afnemer kan dit recht uitoefenen door een
daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen alsmede door het modelformulier als opgenomen onderaan deze
algemene voorwaarden in te vullen en aan Aangeslotene toe te zenden.

8.8. Beëindiging van de Overeenkomst bevrijdt Afnemer niet van zijn verplichting om (al dan niet aan Aangeslotene in rekening
gebrachte) kosten van ten behoeve van de verrichting van de Werkzaamheden ingeschakelde derden tijdig en volledig te
voldoen.

9. Overmacht

9.1. Indien Aangeslotene door overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming) niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst kan voldoen, is zulks niet toerekenbaar en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmachtstoestand.

9.2. Onder overmacht in de zin van artikel 9.1 wordt onder meer verstaan iedere redelijkerwijs van de wil van Aangeslotene
onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, verhindert
of substantieel bemoeilijkt, zoals, althans alsmede voor zover daaronder niet begrepen: oorlog; oorlogsgevaar;
blikseminslag; overstroming; uitzonderlijke en/of extreme weersomstandigheden; brand; natuurgeweld; natuurrampen;
waterschade; oproer; stakingen of werkonderbrekingen; transportproblemen; files; omleidingen; overlijden; ziekte
(bijvoorbeeld van Aangeslotene zelf of zijn medewerkers); epidemieën, pandemieën en/of uitbraken (voorbeelden:
COVID-19, SARS, Vogelgriep, etc.); landelijke en/of regionale quarantaine en/of andere (overheids)maatregelen in het
kader van ziekten, epidemieën, pandemieën en/of uitbraken; storingen binnen het bedrijf van Aangeslotene of zijn
leveranciers; de omstandigheid dat door Aangeslotene ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen; terroristische acties; cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; bedrijfsbezetting;
stroomstoring; diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie; import- of handelsbeperkingen;
defecten aan machinerieën; een dag of dagen van nationale rouw; alsmede alle andere omstandigheden die
mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, alles zowel in het bedrijf van Aangeslotene als bij
derden op wie Aangeslotene aangewezen is voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst.

9.3. Aangeslotene heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de Overeenkomst verhindert, intreedt pas nadat Aangeslotene zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4. Als de overmachtstoestand is geëindigd, zullen Partijen in overleg treden over de verdere uitvoering van de Overeenkomst
en de Werkzaamheden. Als het voor Aangeslotene alsdan redelijkerwijs niet meer mogelijk is om de Werkzaamheden
voorafgaand aan of op de overeengekomen (Trouw)datum te verrichten, kan zulks niet aan Aangeslotene worden
toegerekend en raakt Aangeslotene niet schadeplichtig jegens Afnemer.

9.5. Indien Aangeslotene zich op een overmachtstoestand beroept, is Afnemer slechts gerechtigd tot ontbinding van de
Overeenkomst indien nakoming door Aangeslotene blijvend onmogelijk is of de overmachtstoestand meer dan zes
maanden heeft geduurd, met dien verstande dat de ontbinding van de Overeenkomst zich nimmer kan uitstrekken tot
door Afnemer verschuldigde Reserveringsfee(s) (daaronder begrepen de aanbetaling tot een hoogte van 50% van de
Prijs), alsmede tot reeds door Aangeslotene nagekomen verplichtingen en daarvoor door Afnemer verrichte betalingen.
De ontbinding dient schriftelijk te geschieden.

9.6. Aangeslotene kan nimmer worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding op grond van de hierboven bedoelde
overmacht dan wel de daaruit voortvloeiende opschorting of ontbinding van de Overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld, is Aangeslotene nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door
of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst en/of verrichting van de Werkzaamheden. Onder de bedoelde
schade wordt ook begrepen schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van Afnemer.

10.2. In geval van aansprakelijkheid van Aangeslotene, op welke grondslag dan ook, is Aangeslotene slechts aansprakelijk
voor directe schade. Aangeslotene is nimmer gehouden tot vergoeding van:

10.2.1. indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en
verblijfkosten);

10.2.2. schade aan (de eigendommen van) derden; en/of

10.2.3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van
Aangeslotene.

10.3. Eventueel door Aangeslotene te betalen schadevergoedingen zijn te allen tijde in hoogte beperkt tot het bedrag dat door
een eventuele door Aangeslotene afgesloten (aansprakelijkheids-)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het
door Aangeslotene verschuldigde eigen risico. Kan Aangeslotene ter zake de schade geen beroep doen op dekking door
een verzekering, dan is de hoogte van door Aangeslotene te betalen schadevergoeding te allen tijde beperkt tot maximaal
de Prijs (inclusief BTW).

10.4. De Overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de Werkzaamheden) zijn gebaseerd
op informatie aangeleverd door Afnemer. Aangeslotene mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem
verstrekte informatie en is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Afnemer verstrekte onjuiste
informatie. Onjuistheden in de verstrekte informatie komen voor rekening en risico van Afnemer.

10.5. Aangeslotene is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor daden, handelingen en vertragingen verricht of veroorzaakt
door bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, ook niet indien Aangeslotene een aanbeveling voor
deze derde heeft gedaan of deze derden zelf heeft ingeschakeld.

10.6. Indien Afnemer schade toebrengt aan eigendommen van Aangeslotene of door Aangeslotene in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst gebruikte of ter beschikking gestelde zaken, dan wel deze eigendommen of zaken
verliest, is Afnemer gehouden de schade die Aangeslotene dientengevolge leidt te vergoeden. Deze schade betreft bij
verlies of onbruikbaar worden van de eigendommen of zaken de vervangingswaarde.

10.7. Als Aangeslotene de Werkzaamheden in overleg met Afnemer niet verricht op zijn vestigings- dan wel woonadres, is
Afnemer aansprakelijk voor schade aan en diefstal van zaken van Aangeslotene die zich bevinden op of nabij de plaats
waar de Werkzaamheden worden verricht.

10.8. Afnemer vrijwaart Aangeslotene -en stelt Aangeslotene in voorkomend geval schadeloos- voor alle aanspraken van (al
dan niet door Aangeslotene) ten behoeve van de verrichting van de Werkzaamheden ingeschakelde derden.

11. Materiaalhuur

11.1. Indien Afnemer zaken huurt van Aangeslotene, geldt het volgende.

11.2. Afnemer is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming van de gehuurde zaak te gebruiken.

11.3. Afnemer is verplicht ter zake het gehuurde de zorg van een goed huisvader in acht te nemen.

11.4. Het is Afnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aangeslotene het gehuurde (door) te
verhuren; aan derden ter beschikking te stellen; om wijzigingen in het gehuurde aan te brengen; om reparaties aan het
gehuurde te (laten) verrichten en/of het gehuurde te verplaatsen naar een andere locatie dan in de Overeenkomst
bepaald.

11.5. Aangeslotene is gerechtigd betaling van een waarborgsom door Afnemer te verlangen, alvorens Aangeslotene het
gehuurde aan Afnemer ter beschikking stelt. Binnen een maand na teruggave van het gehuurde door Afnemer zal de
waarborgsom aan Afnemer worden terugbetaald. Aangeslotene is gerechtigd niet door Afnemer betaalde huurpenningen
en voor rekening van Afnemer komende kosten of schades inzake het gehuurde (zie mede de volgende artikelleden) met
deze waarborgsom te verrekenen.

11.6. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, ongeacht de oorzaak, toegebracht of ontstaan aan het gehuurde in de periode
dat het gehuurde zich in de macht van Afnemer bevond, daaronder ook begrepen verlies van het gehuurde, tenzij de
schade Afnemer in redelijkheid niet kan worden toegerekend. De schade als gevolg van het verloren gaan of herstelbaar
beschadigd raken van het gehuurde bedraagt de vervangingswaarde van het gehuurde.

11.7. Het gehuurde dient aan het einde van de huurtermijn in goede staat, werkend en schoon terug te worden overhandigd
aan Aangeslotene. Bij het niet voldoen aan deze verplichting komen de kosten voor het weer in goede, werkende en
schone staat brengen van het gehuurde (zoals reinigings- en reparatiekosten) voor rekening van Afnemer.

11.8. Afnemer is verplicht alle schades en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan Aangeslotene te melden.

11.9. Aangeslotene is niet aansprakelijk voor schade die, in de periode dat het gehuurde zich in de macht van Afnemer bevond,
door of met het gehuurde is toegebracht aan de persoon en/of bezittingen van Afnemer dan wel aan derden.

12. Intellectueel eigendom

12.1. De Overeenkomst strekt behoudens expliciet anders overeengekomen niet tot overdracht van rechten van intellectuele
eigendom aan Afnemer.

12.2. Aangeslotene is de maker (zoals schrijver, ontwerper of fotograaf) van alle in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst vervaardigde werken van letterkunde, wetenschap en kunst (zoals teksten, afbeeldingen en foto’s). Alle
intellectuele eigendomsrechten ter zake berusten bij Aangeslotene.

12.3. Indien Aangeslotene op grond van de Overeenkomst gehouden is de in artikel 12.2 bedoelde werken aan Afnemer te
verstrekken, verkrijgt Afnemer ter zake -behoudens andersluidende afspraken- enkel een niet-exclusieve licentie voor
onbepaalde tijd, op grond waarvan Afnemer de verstrekte werken enkel in ongewijzigde vorm voor eigen gebruik mag
aanwenden en enkel binnen de eigen sociale kring openbaar mag maken. Een ander gebruik van deze werken is slechts
toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Aangeslotene.

12.4. Bij het gebruik van de in artikel 12.2 bedoelde werken dient de naam van Aangeslotene te allen tijde duidelijk te worden
vermeld.

12.5. Indien Afnemer in strijd handelt met hetgeen bepaald in de vorige leden van dit artikel, is Afnemer een direct en zonder
rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verschuldigd aan Aangeslotene ter hoogte van 50% van de Prijs, onverminderd
het recht van Aangeslotene op aanvullende schadevergoeding indien de als gevolg van het handelen van Afnemer
daadwerkelijk geleden schade hoger is dan deze boete.

12.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Afnemer niet bevoegd om ter zake de in artikel 12.3 bedoelde licentie
sublicenties te verstrekken, noch om haar in artikel 12.3 bedoelde licentie over te dragen.

12.7. Aangeslotene is gerechtigd de in artikel 12.2 bedoelde werken te gebruiken voor eigen promotie doeleinden (portfolio,
advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beurs-materiaal en demonstratiemateriaal). Afnemer ontvangt
voor dit gebruik door Aangeslotene geen vergoeding.

13. Klachten

13.1. Afnemer dient klachten inzake de door Aangeslotene verrichtte Werkzaamheden en/of de factuur binnen bekwame nadat
Afnemer het gebrek of de grondslag van de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Aangeslotene
kenbaar te maken. Schending van deze klachtplicht leidt tot verval van recht.

13.2. Afnemer dient zijn klacht(en) voldoende te motiveren en de aan de klacht ten grondslag liggende omstandigheden volledig
en duidelijk te omschrijven.

13.3. Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op.

13.4. Het voorgaande laat de wettelijke regeling aangaande ingebrekestelling en verzuim onverlet.

14. Wijzigingsclausule

14.1. Aangeslotene is gerechtigd deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Overeenkomst, eenzijdig en
zonder toestemming van Afnemer te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de
wijzigingen in werking treden op een daartoe geëigende wijze kenbaar gemaakt aan Afnemer.

14.2. Is Afnemer een consument en heeft de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg dat aan Afnemer een prestatie
wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de in Overeenkomst vastgelegde prestatie, dan heeft Afnemer de bevoegdheid
de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Afnemer komt ter zake
geen aanspraak op enige schadevergoeding toe.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Partijen zullen enkel nadat zij zich ten volle hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten een
beroep doen op de rechter.

15.3. Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van het arrondissement waarin
Aangeslotene zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen Partijen. Is Afnemer een
consument, dan zal in afwijking van het voorgaande de bevoegde rechter aan de hand van de wettelijke
bevoegdheidsregels worden bepaald.

16. Slotbepalingen

16.1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen
uit de Overeenkomst voor.

16.2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen jegens Aangeslotene
1 jaar.

16.3. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van (de uitvoering van) deze
Overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk
is.

16.4. De Overeenkomst komt in de plaats van alle eerdere, al dan niet mondelinge, afspraken of overeenkomsten tussen
Partijen over hetzelfde onderwerp.

16.5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aangeslotene, is Afnemer niet gerechtigd zijn rechten of
verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst (geheel of
gedeeltelijk) over te dragen aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

16.6. Derden kunnen aan deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geen rechten ontlenen.

16.7. Onder ‘schriftelijk’ worden ook begrepen a) berichten verzonden via elektronisch dataverkeer, zoals e-mail, en b) digitaal
ondertekende stukken.

16.8. De nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst. In geval van nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze
algemene voorwaarden of de Overeenkomst, zijn Partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten
overeenstemming te bereiken over een bepaling die de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling vervangt en die naar
de strekking en doel de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen (en de algemene voorwaarden of Overeenkomst in
het geheel) zoveel mogelijk benadert. Als een bepaling nietig, vernietigbaar of ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet
die bepaling geacht worden slechts die reikwijdte te hebben die wettelijk wel is toegelaten.

16.9. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor
een bepaalde situatie, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden en te trachten een aanvulling op deze algemene
voorwaarden of de Overeenkomst overeen te komen die aansluit bij de reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.
16.10. Noch het verzuim, noch de vertraging door Aangeslotene om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit
deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of de wet, behelst het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel
door Aangeslotene. De gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze algemene
voorwaarden, de Overeenkomst of de wet sluit de (latere) volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of de
uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel, door Aangeslotene, geenszins uit.